ALGEMENE VOORWAARDEN

VERZENDING

Bij bedragen boven de € 75,00 nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. Komt u niet aan dit bedrag dan komt er boven op uw bestelling een bedrag á € 5,95 incl BTW aan verzendkosten. Op werkdagen een bestelling geplaatst  voor 15.00 dan ontvangt u uw bestelling 1 werkdag later.

KLACHTPROCEDURE

Heeft u een klacht over één van onze producten of over de wijze van verzending, dan kunt u contact opnemen met info@tabiat.nl of door ons contactformulier  in te vullen. Wij zullen uw klacht uiterst serieus behandelen en wij kunnen overgaan tot terug betaling van het door u aangekochte product. U ontvangt op werkdagen binnen 24 uur een reactie. Ook zijn wij telefonisch bereikbaar  op werkdagen tussen 08:30 en 20:00 uur op telefoonnummer +31 (0) 617 482 818.

PRIVACY POLICY

1.  Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.  Voor het plaatsen een bestelling vragen  wij uw naam, adresgegevens, emailadres  en telefoonnummer. Uw naam en adresgegevens zullen wij uitsluitend gebruiken voor het verzenden van uw bestelling. Uw emailadres  en telefoonnummer vragen  wij, mocht er iets mis zijn met de bestelling, dan kunnen wij u hierop informeren.

3.  Periodiek zenden wij een nieuwsbrief. Wij maken dan gebruik van uw emailadres.  In de nieuwsbrief vermelden wij duidelijk, doormiddel

van een button, hoe u zich hiervoor kan afmelden. Eén simpele druk op deze button en u ontvangt geen nieuwsbrieven meer van ons.

4.  Wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan  en bieden uw gegevens ook nooit aan bij een andere instelling.

5.  Wij bewaren uw gegevens zorgvuldig en veilig in onze computersystemen.

6.  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit onjuistheden in de informatie, het gevolg van handelen en/of beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website of anderszins. Raadpleeg  bij twijfel altijd een deskundige (arts, therapeut etc.)

7.  Wij behouden het recht om onze privacy policy te wijzigen.

RETOURMOGELIJKHEDEN

Wilt u een product retourneren. Dan kunt u contact op nemen met info@tabiat.nl. De retourkosten zijn voor eigen rekening.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan  onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen  informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt  wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Tabiat BioShop

Adres: Ravenhorsthoek 42, 7546EB, Enschede

Telefoonnummer: 06 - 17482818 (Op werkdagen van 0B.30u tot 17.00u)

E-mailadres: info@zigavus.nl of info@tabiat.nl

KvK-nummer: 61584398

Btw-identificatienummer: NL001943437B83

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL54 INGB 0006 5809 83

EORI: NL 171280672

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs  niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking  van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld

op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen  op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs  niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur  heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden  producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen  of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering  en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief  voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1.  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij  gestelde voorwaarden.

2.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst  van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst  van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht  van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe  passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.  De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan,  is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen  op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging  van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1.  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen  naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.  De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat  in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder  is, het product heeft ontvangen, of:

      1.  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

      2.  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

3.  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

1.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan  met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan  met het product die verder gaat  dan toegestaan  in lid 1.

3.  De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht  heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT  EN KOSTEN DAARVAN

1.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,  meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt  hij dit aan (een gemachtigde  van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden  het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn  in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.  De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs  mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht  ligt bij de consument.

5.  De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft  de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending  niet te dragen.

6.  Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting  van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt  in een

beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.  De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water,  gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt  in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

      1.  de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht,  de kostenvergoeding  bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

      2.  de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water,  elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 8.  De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager  geleverde digitale inhoud, indien:

      1.  hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

      2.  hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht  te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

      3.  de ondernemer heeft nagelaten  deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,  worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT  EN KOSTEN DAARVAN

1.  Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst  van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.  De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde  product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,  naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.  De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.  Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,  maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.  Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.  Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan  een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden  aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.  Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

      1.  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

      2.  de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht  verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.  Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling  van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5.  Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding,  als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6.  Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7.  Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8.  Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming  of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling  na levering is verbroken;

9.  Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10.  Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden  na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11.  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling  na levering is verbroken;

12.  Kranten, tijdschriften of magazines,  met uitzondering van abonnementen hierop;

13.  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

      1.  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

      2.  de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht  verliest.

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur  worden de prijzen van de aangeboden  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

2.  In afwijking  van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele  prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan  indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;  of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang  van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 12 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1.  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het

product geschikt is voor ander dan normaal  gebruik.

2.  Een door de ondernemer, fabrikant  of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen  die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

1.  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst  nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn  is afgesproken.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst  heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht  niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6.  Het risico van beschadiging  en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 - BETALING

1.  Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan  van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid

      1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

      2.  Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.  In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte  redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 15 - KLACHTENREGELING

1.  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst  beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst  en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord  kan verwachten.

4.  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 16 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten  bij Tabiat BioShop, haar toeleveranciers  of andere rechthebbenden.

ARTIKEL 17 PERSOONSGEGEVENS

Tabiat BioShop zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken  in overeenstemming met haar privacy beleid. Tabiat BioShop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen van Tabiat BioShop, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 19 LINKS

De site van Tabiat BioShop kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Tabiat BioShop geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

ARTIKEL 20 UW RECHTEN

U kunt altijd aan Tabiat BioShop vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Tabiat BioShop vragen  verbeteringen,  aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Tabiat BioShop zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Tabiat BioShop hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres  heeft opgegeven.

ARTIKEL 21 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd  dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen  op een duurzame gegevensdrager.